Aktieportföljen

Aktie Antal Genomsnittlig köpkurs Aktuell kurs Förändring
Summa0
Kassa191000
Totalt191000+91%